Gminy


Wychodząc naprzeciw powszechnym potrzebom i problemom społecznym Centrum STEPP oferuje pomoc w formie prowadzenia na terenie Państwa gmin punktów konsultacyjnych. Stanowią one coraz częstszą i jednocześnie niezwykle skuteczną formę wsparcia w środowisku lokalnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, problemem alkoholowym, czy innymi trudnościami natury psychologiczno – pedagogicznej. Efektywność pomocy udzielanej w punktach konsultacyjnych powoduje, że ich liczba ciągle wzrasta i coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie wsparcia u psychologów pełniących tam dyżury. Do zadań punktów konsultacyjnych zalicza się:

  • Rozpoznanie zgłaszanych przez klientów problemów
  • Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia różnorodnych form terapii
  • Udzielanie wsparcia w procesie leczenie odwykowego lub po jego zakończeniu
  • Wspieranie młodzieży zagrożonej różnymi formami ryzykownych zachowań
  • Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz informacyjnego o możliwościach uzyskania pomocy
  • Współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  • Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym oraz terapii
  • Udzielanie pomocy w sytuacjach trudności wychowawczych i zagrożenia dziecka podjęciem zachowań ryzykownych
  • Pomoc w innych trudnościach życiowych
Centrum STEPP zapewnia pełną realizację tych zadań. Wykwalifikowana kadra i skoncentrowanie uwagi na zgłaszanych trudnościach powoduje, iż oferowane przez nas usługi budzą zadowolenie dotychczasowych zleceniodawców i osób korzystających z pomocy psychologicznej.


Proponowana liczba godzin działania PK: minimum 3h podczas jednorazowego dyżuru
Koszt: do ustalenia
Ewidencja dyżurów PK: prowadzenie dokumentacji w formie rejestrów pozwalających na stałą kontrolę jakości pracy konsultantów i przygotowywanych dla Państwa sprawozdań