Nowe umiejętności szansą na nową jakość życia 2013


W lipcu Centrum STEPP prowadziło jeszcze jednej projekt – w Bielawach. Jego realizacja obejmowała zarówno warsztaty z psychologiem, jak i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym oraz szkolenie z elastycznych form zatrudnienia.
Pierwszym punktem na drodze realizacji projektu był trening kompetencji społecznych. Grupa osób uczestnicząca w nim była bardzo niewielka – 5 osób. Z tego też powodu przebieg warsztatów był nieco inny. Z jednej strony tak niewielka liczebność ograniczała możliwości przeprowadzenia pewnych ćwiczeń, z drugiej jednak przyniosła dużą korzyść w postaci możliwości bardziej dogłębnej analizy tematów oraz częstszego odwoływania się do własnych doświadczeń i planów uczestników. Pozwoliło to na większe zindywidualizowanie prowadzonych oddziaływań. Oczywiście był czas również na pracę w parach, czy grupie, a także część wykładową oraz dyskusję.


Kolejnym elementem pracy nad projektem były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Brało w nich udział trzech beneficjentów. Tematyka rozmów obejmowała zbadanie potrzeb, trudności uczestników oraz wydobywanie ich zasobów, które mogą zostać wykorzystane w poradzeniu sobie z nimi. Podczas konsultacji beneficjenci mieli okazję nabycia wiedzy dotyczącej tworzenia planu zawodowego, zwiększenia motywacji do podjęcia zatrudnienia, zwiększenia samooceny, czy sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Innymi słowy – wiedzę i umiejętności, które w znacznym stopniu zwiększają ich szansę na rynku pracy.
Ostatnim punktem szkoleń realizowanym w Bielawach przez Centrum STEPP było szkolenie z elastycznych form zatrudnienia prowadzone dla 8 osobowej grupy przez doradcę zawodowego. Zajęcia umożliwiły zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności potrzebnej w procesie poszukiwania zatrudnienia, wybierania najkorzystniejszej i najbardziej trafnej drogi rozwoju zawodowego, ale równocześnie w sposób zindywidualizowany pozwoliły uczestnikom wyklarować własną ścieżkę, przygotować dokumenty takie jak CV, czy list motywacyjny. Użyteczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć została potwierdzona w ankietach, w których beneficjenci podkreślali przydatność zdobytych informacji i umiejętności.