Poradnictwo Prawne


Poradnictwo prawne obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Zakres merytoryczny obejmuje m.in.:

  • prawo pracy – ochronę praw pracowniczych w tym ochronę stosunku pracy, możliwość obrony dóbr osobistych pracownika;

  • prawo rodzinne – ochronę rodziny, władze rodzicielską, opiekę i kuratelę, sprawy o rozwód i separację;

  • prawo cywilne – dotyczące stosunków cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zobowiązań wynikających z umów najczęściej występujących w obrocie prawnym (umowa sprzedaży, najmu i dzierżawy, zlecenia, o dzieło), ochrony prawa własności oraz innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia;

  • postępowanie cywilne – poradnictwo prawne obejmować będzie pomoc w podejmowaniu wszelkich czynności prawnych w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych;

  • prawo administracyjno–materialne – pomoc z zabezpieczaniu interesów jednostki w zakresie regulacji objętych szeroko rozumianym prawem administracyjnym;

  • postępowanie administracyjne – poradnictwo obejmować będzie pomoc w podejmowaniu czynności prawnych związanych z realizacją przez poszczególne podmioty swych praw i obowiązków przez organami administracji publicznej.


Poradnictwo świadczone jest z zachowaniem zasad poufności i bezstronności.