Procedura Niebieskich Kart


Szkolenie z zakresu "Procedury Niebieskich Kart"

Spieszymy donieść, iż Centrum STEPP zorganizowało i przeprowadziło w dniu 6 lutego 2012 r. szkolenie dla 15 osób: pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, pracowników służby zdrowia, pedagogów i nauczycieli, a także członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminy Dłutów.
Tematyka szkolenia obejmowała:
  • szczegółowe omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy;
  • omówienie zadań pracowników poszczególnych służb zajmujących się pomaganiem osobom doświadczającym i stosującym przemoc w ramach procedury wraz z wyszczególnieniem terminów powiadomień oraz planowanych interwencji;
  • zasady powoływania i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz w ich ramach tzw.: grup roboczych;
  • propozycje prowadzonej dokumentacji w ramach działania grup roboczych.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy